UPORABNIKI O PROGRAMU:

"Hvala še enkrat, program je čudovita zadeva in ga ob vsaki priložnosti priporočam." Vera

"Daleč najbolj prijazen uporabnikom." Barbara

"Čestitam za kakovosten spletni program." Mitja

"Hvala za hitro intervencijo kljub pozni uri :)" Anže

"Delo z vašim programom je zelo enostavno." Rupert

"Vaš program mi je zelo všeč ker je preprost, hkrati pa učinkovit." Ivanka

"Program je res zelo enostaven in pregleden." Mateja

"Moram vas pohvaliti za odličen program vodenja enostavnega knjigovodstva." Maja


NOVICE IN OBVESTILA

KONTAKTI


INFORMACIJE, NAROČILA, PODPORA:
GSM: 070 793 395


TEHNIČNA POMOČ:
GSM: 070 793 395


RAČUNOVODSTVO:
GSM: 040 611 022Uporaba blaga (lastna raba)

za poslovne in ne-poslovne namene

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV) se DDV obračunava od vsakega prometa blaga oziroma storitev, ki ga davčni zavezanec opravi pri opravljanju dejavnosti na območju Republike Slovenije. Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice na opredmetenih stvareh, če ni s tem zakonom drugače določeno. Za promet blaga se med drugim šteje tudi uporaba blaga davčnega zavezanca za ne-poslovne namene.


Uporabo blaga za ne-poslovne namene zakon posebej opredeljuje. Uporaba oziroma odtujitev blaga se šteje za promet blaga, opravljen za plačilo, če davčni zavezanec izvzame blago, ki je del njegovih poslovnih sredstev in ga uporabi v zasebne namene ali za zasebne namene zaposlenih, ga odtuji brezplačno ali za zmanjšano plačilo, oziroma uporabi za druge namene, kot za namene opravljanja dejavnosti.


Pravilnik v zvezi z jemanjem blaga in uporabo storitev za ne-poslovne namene določa, da se od blaga, ki ga davčni zavezanec uporabi za ne-poslovne namene ter od uporabe poslovnih sredstev v zasebne namene in uporabe poslovnih sredstev za opravljanje storitev v zasebne namene, plačuje DDV, če je davčni zavezanec za to blago oziroma za ta sredstva uveljavil odbitek vstopnega DDV. Zasebna oziroma druga ne-poslovna raba sredstev davčnega zavezanca je predmet obdavčitve z DDV.


Torej mora davčni zavezanec v primeru, ko iz svojih poslovnih sredstev izvzame blago za ne-poslovne namene, vstopni DDV pa je odbil pri nabavi, obračunati DDV tako, kot če bi blago prodal na trgu.


Uporaba blaga za poslovne namene
Za promet blaga, opravljen za plačilo, pa se ne šteje brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma so v takšni obliki, da jih ni mogoče prodajati. Za promet blaga, opravljen za plačilo, se prav tako ne šteje dajanje daril manjših vrednosti pri opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in različnim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 20 EUR. Od daril manjših vrednosti se, v skladu s Pravilnikom o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (pravilnik), DDV ne plačuje, če pri tem ne nastane obveznosti proti-storitve. V teh primerih davčni zavezanec ne obračuna DDV, čeprav je za poslovne vzorce in darila uveljavil odbitek vstopnega davka.


Navedena zakonska določba vsebuje več pogojev, ki jih mora davčni zavezanec izpolnjevati, da mu DDV pri izračunu svoje davčne obveznosti ni treba obračunati. Dosledno izpolnjevanje predpisanih zakonskih pogojev davčni zavezanec zagotavlja z natančno evidenco o vzorcih, ki sicer z zakonom ni predpisana, je pa za dokazovanje pravilnosti obračunavanja in plačevanja DDV nujna. Davčni zavezanec glede na značilnost blaga, marketinške in prodajne načrte in podobno, razumne količine poslovnih vzorcev opredeli v svojem aktu.


Če davčni zavezanec ne izpolnjuje vseh, z zakonom določenih pogojev, mora obračunati DDV od nabavne vrednosti blaga. Priporočljivo je, da davčni zavezanec zaradi zagotavljanja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja DDV, vodi natančno evidenco o darilih. Če davčni zavezanec izpolnjuje vse predpisane pogoje, od brezplačnega dajanja poslovnih vzorcev in daril manjših vrednosti, ne obračunava DDV. Od tega blaga pa ima pravico do odbitka vstopnega davka, saj se takšno dajanje poslovnih vzorcev in daril šteje za promet, namenjen opravljanju
obdavčljive dejavnosti.

 

KNJIŽENJE LASTNE PORABE V PROGRAMU ENOSTAVNO-KNJIGOVODSTVO.COM


Na kratko bomo razložili, kako knjižiti lastno porabo v našem programu. Imamo dve možnosti. Prvi primer je, ko že ob nabavi sredstev vemo koliko jih bomo porabili za lastno porabo. Drugi primer pa je, ko ob nabavi nimamo informacije o lastni porabi sredstev. Oba primera bomo razložili za DDV zavezance oziroma DDV nezavezance v enostavnem in dvostavnem knjigovodstvu.


Vnaprej predvidena lastna poraba


-DDV nezavezanec – enostavno knjigovodstvo: Prejeti račun vnesemo v dveh delih oziroma z večimi postavkami. Prva postavka so sredstva, ki gredo v skladišče in so namenjena nadaljnji prodaji. Druga postavka pa so sredstva namenjena lastni rabi in jih knjižimo kot strošek materiala. Če pa je bila to ne-poslovna raba sredstev, pa moramo ob zaključevanju poslovnega leta paziti, da strošek, ki je nastal ob ne-poslovni rabi, v davčnem obračunu izločimo, saj predstavljajo davčno nepriznan odhodek.


-DDV zavezanec – enostavno knjigovodstvo: ko knjižimo prejeti račun, vnesemo sredstva kot več postavk. Najprej vnesemo sredstva, ki jih bomo imeli za nadaljnjo prodajo. Ta sredstva bomo s prevzemom vnesli v skladišče. Preostali del pa knjižimo kot strošek materiala. Če so sredstva, ki so namenjena lastni rabi porabljena v ne-poslovne namene, jih vnesemo kot strošek materiala z neodbitnim ddv (davek, ki se ne odbija). Tako omenjena sredstva ne bodo šla v skladišče, pa tudi ddv-ja ni potrebno poračunati, saj si ga nismo odbili ob vstopu. Tudi v tem primeru smo, ob koncu leta, pozorni na davčno nepriznane odhodke (v kolikor je šlo za ne-poslovno porabo sredstev), ki jih je potrebno izločiti iz davčnega obračuna.


-DDV nezavezanec – dvostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo z večimi postavkami. Sredstva za nadaljnjo prodajo knjižimo v razred 6. Sredstva za lastno porabo pa na razred 4. V primeru ne-poslovne rabe naj bo stroškovni konto analitičen, saj bomo tako ob koncu leta imeli večjo preglednost nad davčno nepriznanimi odhodki, kar lastna oziroma ne-poslovna raba tudi je.


-DDV zavezanec – dvostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo z večimi postavkami. Sredstva za nadaljnjo prodajo knjižimo v razred 6 z odbitnim ddv-jem. Sredstva za lastno porabo pa na razred 4. V primeru ne-poslovne rabe z neodbitnim ddv-jem. V tem primeru naj bo stroškovni konto analitičen zaradi preglednosti davčno nepriznanih stroškov.


Vnaprej nepredvidena lastna poraba


-DDV nezavezanec – enostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo na skladišče. Lastno porabo iz skladišča razknjižimo z ročnim vnosom porabe. Najbolj enostavno je, če si vodimo evidenco lastne porabe sredstev za ne-poslovne namene. Tako si bomo olajšali delo ob koncu leta, ko je potrebno v davčnem obračunu izločiti davčno nepriznane odhodke. -DDV zavezanec – enostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo na skladišče. Ko pride
do lastne rabe sredstev, jih iz skladišča razknjižimo z ročnim vnosom porabe. Ne-poslovno rabo zabeležimo še v svojo evidenco o ne-poslovni porabi sredstev, ki nam pomaga odhodke izločiti od davčno priznanih. Zelo pomemben pa je v tem primeru ddv. Ker smo si ga ob vstopu odbijali, ga moramo sedaj poračunati. Ddv od ne-poslovne lastne rabe se obračuna od nabavne vrednosti. V tem primeru je potrebno obrazec DDV-O ročno popraviti.
Lahko pa se odločite za drugačen postopek. In sicer, za sredstva, ki jih rabite za lastno rabo, izstavite račun na svoje podjetje. Prodajna cena naj bo enaka nabavni ceni. Plačilo računa pa zavedete kot gotovinsko plačilo. V tem primeru se bo ddv avtomatsko obračunal in zabeležil v obrazcu DDV-O. Prav tako pa, v primeru ne-poslovne porabe sredstev, ni potrebe po izločanju davčno nepriznanih odhodkov.


-DDV nezavezanec – dvostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo v razred 6. Ko pride do lastne rabe sredstev, jih iz skladišča razknjižimo z ročnim vnosom porabe. Lastno ne-poslovno rabo zabeležimo še v svojo evidenco, ki nam pomaga odhodke izločiti od davčno priznanih. -DDV zavezanec – dvostavno knjigovodstvo: nabavljena sredstva knjižimo v razred 6. Lastno porabo sredstev iz skladišča razknjižimo z ročnim vnosom porabe. V primeru ne-poslovne rabe sredstev si vodimo svojo evidenco porabljenih sredstev, za lažje izločanje davčno nepriznanih
odhodkov. Če imamo ne-poslovno rabo sredstev, moramo obvezno obračunati ddv od nabavne vrednosti porabljenih sredstev. V tem primeru je potrebno obrazec DDV-O ročno popraviti.
Lahko pa se, tudi v tem načinu knjiženja, odločite za drugačen postopek. In sicer, za sredstva, ki jih rabite za lastno rabo, izstavite račun na svoje podjetje. Prodajna cena naj bo enaka nabavni ceni. Plačilo računa pa zavedete kot gotovinsko plačilo. V tem primeru se bo ddv avtomatsko obračunal in zabeležil v obrazcu DDV-O. Prav tako pa, v primeru ne-poslovne porabe sredstev, ni potrebe po izločanju davčno nepriznanih odhodkov.

Snežana Andrić (članek je objavljen z dovoljenjem avtorice)