Enostavno-knjigovodstvo.com:
Pravila in pogoji sodelovanja

V nadaljevanju bodo uporabljeni izrazi "spletni program", "ponudnik" in "uporabnik". S spletnim programom je mišljen program enostavno-knjigovodstvo.com. Ko je uporabljen izraz "ponudnik", je s tem mišljeno podjetje Dvesto d.o.o., ki v uporabo ponuja spletni program enostavno-knjigovodstvo.com. Z besedo "uporabnik" je mišljena oseba (pravna ali fizična), ki uporablja spletno mesto ali spletni program enostavno-knjigovodstvo.com.

Ta pravila in pogoji sodelovanja predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom in ponudnikom spletnega programa. Kadar uporabnik dostopa do spletnega programa ali ga kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev sodelovanja. Uporabnik, ki se s temi pogoji sodelovanja ne strinja, spletnega programa in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Ravnanje uporabnika

Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Uporabnik je dolžan uporabljati geslo za vstop v spletni program ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Gesla ne sme deliti z drugo osebo. Ponudnik si v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja pogojev sodelovanja s strani uporabnika pridržuje pravico blokade dostopa uporabniku.

Registracija v spletni program

Pred prvim vstopom v spletni program se mora uporabnik registrirati in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal registrirati za uporabo programa pod imenom druge osebe.

Z vstopom v preizkusno verzijo (10 dni), se lahko uporabljajo vse možnosti spletnega računovodskega programa. Najkasneje po preteku preizkusne dobe, se je potrebno dogovoriti za obračunavanje najema programa (glej cenik). Če dogovor ni sklenjen, se uporabnik po določenem času izbriše iz sistema in s tem tudi vsi podatki, ki so vnešeni v program.

Dogovor o sodelovanju - najem programa

Po preteku preizkusne dobe (ali prej), se uporabnik in ponudnik dogovorita glede obračunavanja najema programa. Določita točen datum pričetka obračunavanja in točno ceno glede na cenik. Najkrajše obdobje najema programa je 6 mesecev; po preteku te dobe ni dodatne časovne vezave.

Prenehanje sodelovanja

Za prekinitev najema programa uporabnik pošlje pisno zahtevo po e-pošti ali po navadni pošti. Uporabnik mora poslati zahtevo za prekinitev še pred pričetkom meseca, v katerem ne želi več imeti najema. Neuporaba storitve ne pomeni prekinitve najema.

Podpora uporabnikom

Uporabniki programa so upravičeni do ustrezne podpore pri uporabi. Ponudnik zagotavlja podporo, ki zajema odpravo napak v delovanju programa in navodila za uporabo. Ponudnik ima znotraj spletnega programa objavljene naslove in številke, na katere ga je mogoče kontaktirati. V samem programu se nahajajo sprotna navodila za uporabo. Če uporabniku ta navodila ne zadoščajo, lahko dobi dodatna navodila po telefonu ali e-pošti.

Uporabnik se zavezuje, da bo ponudniku čim prej sporočil morebitne napake v delovanju programa ali napake v podatkih in s tem omogočil pravočasno izvedbo vzdrževalnih del na programu. Ponudnik se zavezuje, da bo morebitne napake v programu in podatkih odpravil v najkrajšem možnem času.

Dokumenti na papirju

Spletni program ni mišljen kot nadomestek papirja. Uporabnik je še vedno dolžan natisniti izdane račune, potne naloge in druge dokumente na papir in jih hraniti v fasciklih. Program zagotavlja podatke o dokumentih za tekoče leto, prejšnje leto in pred-prejšnje leto. Zagotavlja tudi podatke o starejših dokumentih, če še niso plačani.

Odgovornost za pravilne podatke

Za pravilnost podatkov je odgovoren vnašalec. To je lahko uporabnik programa ali računovodkinja, ki jo je uporabnik prosil za pomoč in ji hkrati s tem omogočil dostop do svojega uporabniškega računa. V kolikor je uporabnikov dokument shranila računovodkinja, je to označeno s posebno ikono "R". Uporabnik lahko naprosi računovodkinjo za izdelavo/oddajo bilance, davčnega obračuna ali DDV obračuna. Tudi v tem primeru uporabnik sam odgovarja za pravilnost podatkov, če je dokumente vnašal sam (z drugimi besedami: bilanca ali DDV obračun ima lahko napake zaradi napačno vnešenih računov in drugih dokumentov. V takem primeru se odgovornosti za napačno bilanco ali DDV obračun ne more prevaliti na računovodkinjo, če je uporabnik delal napake pri vnašanju računov). Takrat ko je uporabnik v dvomu kako pravilno vnesti račun ali drug dokument, naj uporabi pomoč računovodkinje.

Varovanje osebnih in poslovnih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost hranil vse uporabnikove podatke, z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe s strani podjetja Dvesto d.o.o.

Ponudnik za svoje potrebe spremlja statistiko dostopov in uporabe programa. Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom). Uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le teh.

Vsak uporabnik spletnega programa s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo danih osebnih in poslovnih podatkov za namen delovanja programa in za pošiljanje elektronske pošte v skladu s pričujočimi pravili, ponudnik pa se zavezuje, da bo te podatke uporabil le v namen, za katerega so bili pridobljeni. Ponudnik osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

6 mesecev po prenehanju sodelovanja (po prekinitvi najema programa in po preteku 6 mesečnega dostopa do podatkov) se vsi uporabnikovi podatki trajno zbrišejo.

Dostopnost storitve

Praviloma je dostop do spletnega programa mogoč vse dni v letu, 24 ur na dan, razen kadar gre za ustavitve zaradi tehničnih razlogov.

Dostop do spletnega programa je odvisen od splošnega delovanja omrežja internet. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Plačevanje storitev

Uporaba spletnega programa je plačljiva. Veljavne cene so objavljene znotraj spletnega mesta enostavno-knjigovodstvo.com. V vseh objavljenih cenah DDV ni obračunan, in sicer na podlagi 1. točke 94. člena ZDDV-1, kar pomeni, da so vse objavljene cene končne cene z vsemi davki in dajatvami, ki bodo zaračunane uporabniku.

Za uporabo spletnega programa se uporabniku zaračunava mesečni najem. Poleg mesečnega najema se uporabniku zaračunajo tudi morebitne točke, ki so namenjene vrednotenju storitev računovodkinje (rubrika pomoč računovodkinje). Mesečni najem se praviloma zaračunava 1-krat na mesec za obdobje preteklega meseca ali 1-krat na tri mesece v sredini tega obdobja. Morebitna pomoč računovodkinje se praviloma obračuna 1 krat na mesec za obdobje preteklega meseca. Za opravljene storitve pod rubriko "pomoč računovodkinje" račun pošlje neposredno računovodkinja. Če se računovodkinja tako odloči, lahko plačilo za storitev zahteva v naprej. 

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni cene storitev, pri čemer bo nove cene objavil znotraj spletnega mesta enostavno-knjigovodstvo.com. Uporabnik ni upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja programa.

Neplačevanje storitev

Ponudnik si pridržuje pravico, da neplačnikom onemogoči nadaljnjo uporabo spletnega programa. Neplačnik ponovno dobi dostop do programa takrat, ko ima poravnane vse obveznosti do ponudnika. S ponovnim omogočanjem dostopa nastanejo stroški. Pri odprtih postavkah, po datumu valute pošljemo e-pošto, z opominom na obveznost. V primeru neplačevanja, po enem mesecu zamude, blokiramo dostop. Ne odgovarjamo za nastalo poslovno škodo, ki bi nastala v primeru take blokade.

Odvrnitev odgovornosti

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za pravilno delovanje. Storitve spletnega programa so zagotovljene takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.

Ponudnik ne odgovarja za: * kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme uporabnika ali ponudnika. * morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme s katero uporabnik uporablja spletni program. * slabo delovanje ali nedelovanje spletnega programa zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in spletnim programom. * motnje delovanja spletnega programa, ki so posledica višje sile. * škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletnega programa, ali netočnih podatkov. * pozno, pomanjkljivo ali ne dostavo elektronskih sporočil. * za škodljive posledice uporabe vsebin spletnega programa, niti za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. * rezultate, ki jih z uporabo spletnega programa dosegajo njegovi uporabniki.

Naročnik uporablja podatke v ponudnikovem programu na lastno odgovornost. Ponudnik se trudi v spletnem programu zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih sodelovanja velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Prekinitev zagotavljanja storitev

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje prekine zagotavljanje storitev, če meni, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Ponudnik se obvezuje, da v primeru prenehanja dejavnosti (zaradi višje sile ali drugih vzrokov) poskrbi za prenos storitev na drugo podjetje. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči za trajno delovanje spletnega programa v prihodnosti.

Spori in odškodnine

Ponudnik in uporabnik se strinjata, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševala sporazumno z medsebojno komunikacijo.

Vsak uporabnik spletnega programa sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od ponudnika. Za reševanje sporov je pristojno sodišče.

Spremembe programa

Ponudnik si pridružuje pravico, da spreminja funkcionalnost spletnega programa in uporabniško izkušnjo.

Zlorabe

Uporabnik sme uporabljati spletni program za namene, za katere je program namenjen. Uporabnik se obveže, da programa ne bo uporabljal zlonamerno (preobremenitve omrežja, sistematično zbiranje podatkov, hekersko vdiranje). Ponudnik ima pravico uporabniku brez predhodnega opozorila prekiniti dostop do spletnega programa, če zazna uporabnikovo zlonamerno delovanje.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere spletne povezave iz spletnega programa vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

Končne določbe

Ponudnik spletnega programa si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje sodelovanja, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba programa po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami. Podatki o ponudniku spletnega programa so dostopni znotraj samega programa in spletnega mesta enostavno-knjigovodstvo.com. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi pogoji ali cenami, lahko odpove nadaljnjo uporabo spletnega programa in plačevanje mesečnega najema.

Dvesto d.o.o.

nazadnje posodobljeno 24.01.2014